Przejdź do stopki

MAJĄTEK SPÓŁKI

Treść

Aktywa Spółki na 31.12.2020 r. wynoszą:      57 566 500,23 zł

w tym: rzeczowe aktywa trwałe:                   49 661 293,17 zł

      1. środki trwałe                                     46 606 198,97 zł

  • grunty                                                2 939 951,48 zł   
  • budynki, lokale i obiekty inżynierii
    lądowej i wodnej                                39 766 292,34 zł
  • urządzenia techniczne i maszyny          2 203 230,29 zł
  • środki transportu                                  1 492 381,10 zł
  • inne środki trwałe                                   204 443,76 zł

      2. środki trwałe w budowie                       3 055 094,20 zł

982